Barion Pixel
Header Image

Általános Szerződési Feltételek

Az budapestbeerweek.com, illetve a bpbw.hu domainnevű oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) az BPBW Events Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és az bpbw.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az budapestbeerweek.com oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó.

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő  természetes személy (Felhasználó) és az BPBW Events Kft. között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető az budapestbeerweek.com weboldalon és letölthető a budapestbeerweek.com/terms címről.

1. Szolgáltatói adatok

1.1. Szolgáltató adatai

Cégnév: BPBW Events Kft.
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 47.
Cégjegyzékszám: 01-09-308877
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26226936-2-42
Statisztikai számjel: 26226936-8230-113-01
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80682671
Szerződés nyelve: magyar
Képviselő: Pazinczár Péter
Telefon: +36 20 911 68 22
E-mail: info@budapestbeerweek.com

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai

Név: SIGMANET Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web: www.sigmanet.hu
Elérhetőség: info@sigmanet.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen szabályzat 2017. november 17. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a Felhesználó automatikusan (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket.

2.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete, kialakítása, arculata, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

2.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bpbw.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásnak a jelen ÁSZF-fel ellentétes, illetve jogellenes vagy jogosulatlan használata – beleértve a felhasználók, illetve harmadik személyek nevének és/vagy e-mail címének gyűjtését, kéretlen e- mail üzenetek küldését, a felhasználók felé személyiségi jogsértésre alkalmas magatartás tanúsítását – a felügyeleti jogok gyakorlását, a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonhatja maga után, beleértve a polgári és büntető eljárásokat is.

2.7. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

2.8. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.9. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés akkor köttetik, amikor Felhasználó szabályosan kitöltött regisztrációt követően használja az bpbw.hu oldal csak így elérhető funkcióit, különös tekintettel a jegyvásárlásra.

2.10. Szolgáltatóval kizárólag természetes személyek köthetnek szerződést, így jelen ÁSZF-re kiterjednek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések.

3. Értelmező rendelkezések

3.1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

3.2. Szolgáltatás: A bpbw.hu oldalon bpbw.hu szolgáltatás, mely egy sörfesztivál eseménnyel kapcsolatos tájékoztató oldal, és integrált jegyvásárlási rendszer.

3.3. Üzemeltető/Szolgáltató: a bpbw.hu weboldal szolgáltatója. Adatait lásd az 1. pontban.

3.4. Felhasználó: Az a természetes személy, aki szerződést köt a Szolgáltatóval az bpbw.hu szolgáltatás igénybevételére.

4. A szolgáltatás bemutatása

A BPBW.hu weboldal egy Budapesten megrendezendő túlnyomóan külföldi, nemzetközileg elismert sörfőzdéket felvonultató, BPBW – Budapest Beer Week névre hallgató sörfesztiválhoz kapcsolódó információs weboldal. A Felhasználó regisztráció nélkül tud böngészni a fesztivállal kapcsolatos információk, leírások között, megtekintheti a sörfőzdék, egyéb szolgáltatók, és részvevő helyszínek listáját, a részletes eseménynaptárt. A fesztiválra történő jegyvásárlás is a weboldalon keresztül elérhető, amely szigorúan regisztrációhoz kötött. Felhasználónak lehetősége van a webioldalon hírlevélre is feliratkozni.

5. A szolgáltatás igénybevétele

5.1. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztráció a jegyvásárlási folyamat első lépéseként történik.

5.2. Regisztráció

5.2.1. A Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2.2. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció kitöltése során megadott valótlan, vagy más jogi-, vagy természetes személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más természetes vagy jogi személy adataival veszi igénybe a szolgáltatást.

5.2.3. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, hibás teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.

5.2.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5.2.6. Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi jelentkezés kitöltés tilos.

6. Fizetési feltételek, számlázás, díjak

6.1. A szolgáltatást a megfizetett díj ellenében nyújtja a Szolgáltató.

6.2. A szolgáltatás díjazása minden esetben az bpbw.hu/tickets menüpontban feltüntetettek szerint, vagy egyedi megállapodás alapján történik.

6.3. A megfizetett díjakért nyújtott szolgáltatáscsomag részletezve a bpbw.hu/tickets oldalon feltűntetett csomaglistában található.

6.4. A megfizetett díjról Felhasználó számlát kap, mely a mindenkor érvényes magyar ÁFA-törvény, számlarend, és pénzügyi szabályozások figyelembevételével kerül kiállításra.

6.5. Felhasználó a megfizetett díj ellenében egy voucher-t kap emailben, amely a fesztivál időpontjában, és helyszínén váltható karszalagra. Kizárólag az érvényes karszalag jogosít a weboldalon rögzített, Felhasználó által megvásárolt csomagokban található szolgáltatások igénybevételére.

7. Licenc kikötések

7.1. Licenc kikötések

7.1.1. A bpbw.hu oldalon igénybe vehető BPBW szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, továbbértékesíteni vagy továbblízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.

8. Szellemi tulajdonjog

8.1. Az bpbw.hu oldalon elérhető tartalommal, illetve a BPBW szolgáltatással kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az BPBW védjegyeinek, logóinak használatára.

8.2. Azzal, hogy Ön belép a bpbw.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat megtekinti/igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak.

8.3. A bpbw.hu weboldala, továbbá a weboldalon található tartalmak, illetve a BPBW szolgáltatás a BPBW Events Kft. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

8.4. A BPBW Events Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak és alkalmazások tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

8.5. A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal és a szolgáltatás egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

8.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A BPBW Events Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.

9. A Felhasználók kötelezettségei

9.1. Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatóval a szolgáltatás használata, illetve bármelyik fél által fontosnak tartott kérdés tekintetében.

9.2. Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során annak használatával nem tehet közzé olyan információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti, beleértve többek között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat.

9.3. A Felhasználó nem élhet vissza semmilyen módon a szolgáltatással, vagy bármely, a szolgáltatás útján rögzített és előhívott információval.

9.4. A Felhasználó nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a szolgáltatást biztosító hálózathoz.

9.5. A Felhasználó felelős az általa a rendszerbe bevitt információért, legyen az szellemi termékek, vagy személyes adat.

9.6. A Felhasználó kommunikációja vagy a szolgáltatás bármely jellegű igénybevétele során köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, illetve tartalomtól, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár információt, képet vagy más anyagot tartalmaz.

9.7. Amennyiben a Felhasználó megsérti a fenti szabályok bármelyikét, úgy Szolgáltató fenntartja a Felhasználó regisztrációjának törléséhez, a weboldalhoz kapcsolódó rendezvényről való kitiltáshoz való jogát, beleértve a már kifizetett díjak elvesztését is. Ezen túlmenően Szolgáltató érvényesítheti a jogsértő felhasználóval szemben a büntetőjog és a polgári jog által nyújtott felelősséget. Szolgáltató a Felhasználó jogsértő vagy szerződéssértő magatartásáért fennálló felelősségét kizárja.

9.8. Egyéb tiltott tevékenységek

9.8.1.  A bpbw.hu szolgáltatást arra használni, hogy más emberekről engedélyük nélküli kép/videó felvétel, helymeghatározás illetve bármely személyes adat rögzítésre és/vagy továbbításra kerüljön. (személyes adatok megsértése)

9.8.2. Más hozzáférését jogosulatlanul felhasználni, illetve más Felhasználó adatlapját feltörni.

9.8.3. Harmadik személy részére értékesíteni, cserében átadni vagy továbbítani bármely személy hozzáférését az adott személy tudta és folyamatos jóváhagyása nélkül.

9.8.4. Szándékosan vírust, férget, egyéb defektet, Trójait, sérült file-t, álhírt vagy egyéb káros természetű tételt (információt) terjeszteni.

9.8.5. Piramis játékot űzni és terjeszteni.

9.8.6. Kiskorúakra káros tartalmat feltölteni, továbbítani.

9.8.7. Más személyként feltűnni vagy egyéb álcát ölteni.

9.8.8. Törvénytelen módon más szellemi termékét vagy egyéb szellemi tulajdonát közvetíteni, a tulajdonos vagy licenc tulajdonos engedélye nélkül.

9.8.9. A szolgáltatást bármely jogsértésre, illetve jogszabályba ütköző módon használni (mint a személyiségi vagy nyilvánossághoz fűződő jogok, vagy egyéb.)

9.8.10. A szolgáltatást más üzletszabályzatának megsértésére használni.

9.8.11. Illegális/jogszabályba ütköző tevékenységet hirdetni vagy elősegíteni a szolgáltatás használata során.

9.8.12. Bármely módon megakadályozni másokat abban, hogy a bpbw.hu szolgáltatást igénybe vegyék.

9.8.13. Automata vagy egyéb csalárd módon fiktív felhasználókat létrehozni/generálni.

9.8.14. A bpbw.hu szolgáltatást a szolgáltató előzetes engedélye nélkül értékesíteni, továbbértékesíteni vagy egyéb módon jogosulatlan kereskedelmi célra felhasználni vagy továbbítani.

9.8.15. A szolgáltatást bármilyen mértékben módosítani, átvenni, lefordítani vagy visszafejteni.

9.8.16. Eltávolítani a szolgáltatáson feltüntetett szerzői jogot feltüntető jelzést, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogra utalást.

9.8.17. A szolgáltatás weboldalát átformálni, használhatatlanná tenni, illetve a weboldallal megegyező oldalt létrehozni.

10. Felelősség korlátozása, vitarendezés

10.1. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

10.2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a káros tartalmak megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

10.3. A Weboldal böngészése, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

10.4. Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a szolgáltatás hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a szolgáltatás karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

10.5.      Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályai szerit.

10.6. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10.7. Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét:

10.7.1. mindazon károk tekintetében, amelyek a bpbw.hu weboldal használata során a Felhasználók által elhelyezett anyagokból, információkból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is,

10.7.2. minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, vagy a Szolgáltatás igénybe vétele kapcsán a Felhasználó által bevont harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott. Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetése során vagy következtében keletkezik.

10.7.3. a Felhasználók által a rendszerben rögzített információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

10.7.4. a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges olyan károkért, melyek nem hozhatóak okozati összefüggésbe Szolgáltató magatartásaival;

10.7.5. egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

10.7.6. a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi (nemvagyoni) kárért.

10.8. A Weboldalon igénybe vehető szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által elkövetett jogsértés esetén az illetékes hatóságnál bejelentést tegyen. A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

10.9. Egyéb kötelezettségek

Szolgáltató a Szolgáltatás 95%-os rendelkezésre állást garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató megfelelő időben (karbantartást megelőző 5 munkanap) előre értesítette a Felhasználókat a weboldalon.

10.10. Egyéb jogok

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által feltöltött és az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt a rendszerben, ezért a rendszerben tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.11. Vitarendezés:

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

11. Jótállási nyilatkozat

11.1. A bpbw.hu szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárít minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett bpbw.hu alkalmazás hibamentes, illetve a Felhasználó által kitűzött célra megfelelő és precíz.

11.2. A Szolgáltató nem vállal garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e a szolgáltatással, illetve, hogy a weboldalon található tartalmak/információk azok, amelyekre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalunk garanciát, hogy a bpbw.hu szolgáltatás zavartalan és hibamentes lesz, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia-érvényesítési jogot.

11.3. Amennyiben Ön a bpbw.hu alkalmazás használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

12. A szerződés hatálya és megszűnésének esetei

12.1. A felek közötti szerződés határozatlan időre jön létre.

12.3. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést az alábbi esetekben:

  • ha a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
  • ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató –, illetve mások jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
  • ha utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;

12.4. Az azonnali hatályú felmondást a másik félnek címezve postai úton, tértivevényes formában kell megküldeni és indokolni kell.

12.5. A szerződés felmondását követően a felek elszámolni kötelesek egymással.

13. Vegyes rendelkezések

13.1. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során közreműködő partnert (programozó, webfejlesztő, tanácsadó, stb.) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.4. A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról.

13.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét.

13.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bpbw.hu weboldalhoz kapcsolódó BPBW – Budapest Beer Week rendezvényt bármikor indoklás nélkül lemondja, egyáltalán ne rendezze meg, időben elhalassza, időben előrébb hozza, időtartamban megrövidítse, vagy időtartamban meghosszabítsa. Szolgáltató általi teljes lemondás esetén a Felhasználó által a weboldalon keresztül megfizetett szolgáltatás díja maradéktalanul visszajár, azt Szolgáltató visszautalja Felhasználó által megadott bankszámlaszámra. A fesztivál időpontjában, időtartamában bekövetkező Szolgáltató által kezdeményezett változások miatt Felhasználó – kizárólag a fesztivál tervezett időpontja előtt – kérheti szolgáltatót, hogy az általa megfizetett szolgáltatási díjat utalja vissza a részére. Amennyiben Felhasználó ezzel a jogával a fesztivál időpontja előtt nem él, úgy automatikusan lemond erről. Szolgáltató a Felhasználó által megfizetett díjakat csak abban az esetben köteles visszaszolgáltatni, amennyiben a fesztivál a meghirdetett időponthoz képest gyökeresen más feltételekkel, más időpontban lesz megrendezve azokhoz a kondíciókhoz képest, mint amit Felhasználó a jegyvásárlás pillanatában láthatott a weboldalon kiolvasható információkból, vagy akkor, ha a fesztivál egyáltalán nem lesz megrendezve. Ilyen esetekben Felhasználó részére Szolgáltató kizárólag a szolgáltatási díjat (a megvásárolt, a fesztiválon való részvételre jogosító jegy árát) köteles megtéríteni, az őt terhelő kezelési költségek levonásával. Szolgáltató kizár minden további Felhasználói kártérítési igényt, különös tekintettel a Felhasználó által lefoglalt utazások, szállások, és Felhasználó minden egyéb, a meghiúsulásból eredő anyagi, vagyoni, szellemi tekintetű kárának megtérítését.

13.7. A belépőjegy, vagy belépőjegyek vásárlásával a Felhasználó következőket veszi tudomásul:

A rendezvény szervezője fenntartja magának a jogot, hogy a jeggyel látogatott rendezvényen résztvevők számára meghatározott egészségügyi és biztonsági protokollok, követelmények betartását írja elő, akár a rendezvény szervezője, akár a fellépő művész, akár a rendezvény helyszínének házirendje által meghatározva, a rendezvények látogatására vonatkozó mindenkori aktuális jogszabályi intézkedések előírásainak megfelelően.

A tapasztalatok alapján ilyen követelmény lehet többek között például a vakcinaigazolvány megléte és bemutatása, maszkviselési, illetve kézfertőtlenítési kötelezettség vagy távolságtartási szabályok betartása, ezek azonban kiegészülhetnek más előírásokkal is.

Ezen szabályokat, amelyek tekintetében elsősorban a hatályos jogszabályok, kormányrendeletek a mérvadók, és a rendezvény idején érvényes aktuális járványügyi előírásokat a rendezvény szervezőjének, illetve a rendezvény helyszínének honlapján teszik közzé, ezeket mindig kísérje figyelemmel!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendezvényre történő belépési szabályok és korlátozások megismerése minden esetben a rendezvény látogatójának, vagyis a felhasználónak a feladata, betartatása pedig a rendezvény szervezőjének felelőssége.

Ezért amennyiben a felhasználó a meghirdetett, illetve a törvény által előírt belépési szabályokat figyelmen kívül hagyja vagy megszegi, úgy a rendezvény szervezőjének kártérítés, kártalanítás és/vagy a jegyárának vagy annak meghatározott részének visszafizetési, visszatérítési kötelezettsége nélkül jogában áll megtagadni felhasználótól, illetve a felhasználó által vásárolt, de másra átruházott belépőjegy tulajdonosától a rendezvényre történő belépést, illetve a rendezvény elhagyására felszólítani.

14. Adatvédelem

14.1.      Az bpbw.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: bpbw.hu/privacy, továbbá elérhető weboldal alján is.

15. Vonatkozó jogszabályok

15.1. Magyarország Alaptörvénye

15.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

15.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

15.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

15.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

15.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

15.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

Az bpbw.hu weboldal használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

Budapest, 2017. november 17.

BPBW Events Kft.

0
A kosarad
X